Protozooses intestinales (diarrhées parasitaires)

Les principales protozooses intestinales sont l’amibiase (Entamoeba histolytica), la giardiase (Giardia lamblia), la cryptosporidiose (Cryptosporidium sp), la cyclosporose (Cyclospora ...
Page 1/11
·